Taisyklės

I.    Bendrosios sąlygos

1.1. Šios sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės) laikomos pirkimo-pardavimo sutartimi, sudaroma tarp Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir internetinės  parduotuvės „UrmoKaina.lt“ pardavėjo (toliau – Pardavėjas). Ši pirkimo – pardavimo sutartis nustato Pirkėjo ir Pardavėjo pareigas ir atsakomybes įsigyjant prekes internetinėje parduotuvėje „UrmoKaina.lt“ bei užtikrina abejų šalių teises.
1.2. Prieš vykdydamas užsakymą (užsiregistruodamas tinklalapyje), Pirkėjas susipažįsta su taisyklėmis ir tai patvirtina uždėdamas varnelę punkte, jog sutinka su Paslaugų Sąlygom.  
1.3.Pirkėjui nėra suteikiama teisė vykdyti užsakymą, jeigu jis nėra susipažinęs, nesutinka ar iš dalies sutinka su Parduotuvės Taisyklėmis. 
1.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta
1.5. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Pirkėjui taikomos pirkimo momentu galiojančios Taisyklės.

II.    Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinu užsakymą“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.
2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra registruojama ir saugoma UrmoKaina.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

III.    Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Pirkėjas, vadovaudamasis nustatytomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais, turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje „UrmoKaina.lt“. 
3.2. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti sutartą kainą už prekes bei jų pristatymą per taisyklėse nustatytą terminą ir priimti užsakytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.
3.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyrelyje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
3.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas įsipareigoja nedelsdamas juos atnaujinti. Jei Pirkėjas nurodo netikslius duomenis ar netinkamą adresą, jis įsipareigoja sumokėti visas, dėl to atsiradusias Pardavėjo pristatymo ar kitas papildomas išlaidas.
3.5. Pirkėjas, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

IV.    Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti „UrmoKaina.lt“ internetinės parduotuvės darbui, stabiliam veikimui,  saugumui, ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
4.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Pirkėjui taikomos pirkimo momentu galiojančios Taisyklės.
4.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.
4.4. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas patvirtino savo užsakymą iki sustabdant veiklą. Visi įsipareigojimai, prisiimti iki nutraukiant veiklą, yra įvykdomi iki galo.
4.5. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis „UrmoKaina.lt“ internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad internetinė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su internetinės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
4.6. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui jo užsakytas prekes užsakyme Pirkėjo nurodytu adresu VII. Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.
4.7. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą arba neturint prekės analogo, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepristatymą.
4.8. Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo pateiktus duomenis ir naudoti juos tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

V.     Prekės ir jų kainos

5.1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės internetinėje „UrmoKaina.lt“ parduotuvėje.
5.2. Prekių viešas pateikimas neįpareigoja Pardavėjo parduoti prekes.
5.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo momentu keisti  prekių pasiūlą.
5.4. Pardavėjas nurodo, o Pirkėjas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamos techninės įrangos (pvz. monitoriaus) ypatybių.
5.5. Pirkėjas sutinka, jog jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą internetinėje „UrmoKaina.lt“ parduotuvėje,  už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
5.6. Konkrečių prekių kainos pateiktos eurais ir nurodytos ties kiekvienos prekės aprašymu.

5.7. Į prekės kainą nėra įskaičiuojamas pristatymo mokestis. Pristatymo mokestis pervedamas kartu atsiskaitant už prekes
5.8. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Pardavėjas neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis nėra tikslus dėl to, jog Pirkėjas neteisingai nurodė duomenis užsakyme.
5.9. Tais atvejais kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, Pardavėjas įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.
5.10. Pardavėjas parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Pirkėjui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Pirkėjas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu arba kitais nurodytais kanalais, o Pardavėjas įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Pardavėjo ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. 

VI.    Atsiskaitymas už prekes

6.1. Pirkėjas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš internetinėje parduotuvėje nurodytų būdu.
6.2. Pardavėjas užsakytų prekių siuntinį pradeda formuoti tik gavęs pilną apmokėjimą už prekes, jeigu Pirkėjas pasirenka atsiskaitymą pavedimu. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai Pardavėjas gauna atitinkamą patvirtinimą apie apmokėjimą iš atitinkamo banko. 

VII.    Prekių pristatymas

7.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.
7.2. Prekes pristato Pirkėjo sąskaita Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas AB „Lietuvos paštas“, arba kurjerių tarnyba. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.
7.3. Užsakymai pristatomi tik Pardavėjo ar jo įgalioto atstovo darbo metu. Įprastas pristatymo laikas bei kaina yra nurodomas pristatymo būdo aprašyme. Pristatymo laikas skaičiuojamas nuo patvirtinimo apie apmokėjimo už prekes gavimo momento, jeigu Pirkėjas pasirenka atsiskaityti už prekes pavedimu . Įprastas pristatymo laikas gali kisti priklausomai nuo Pirkėjo gyvenamos vietos, jo nurodytų duomenų tikslumo bei kitų aplinkybių.
7.4. Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti Pirkėjo užsakytas prekes, nurodytu adresu Lietuvoje per 14 darbo dienų nuo patvirtinimo apie apmokėjimo už prekes gavimo dienos arba užsakymo gavimo. Pirkėjas sutinka, jog išimties tvarka pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. 
7.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. Kurjeris neturėjęs galimybių pristatyti prekių Pirkėjui dėl Pirkėjo kaltės arba nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, papildomai derina Pirkėjui tinkamą naują pristatymo laiką. Pirkėjui du kartus nepriėmus prekių, prekės grąžinamos Pardavėjui, o pinigai už prekes negrąžinami.
7.6. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis pristatymo būdo aprašymuose nurodytų terminų. Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
7.7. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą arba neturint prekės analogo, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 20 darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepristatymą.
7.8. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo užsakytos prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
7.9. Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas neatsako ir netikrina ar prekes atsiima būtent užsakyme paminėtas asmuo. Tai Pirkėjo atsakomybė. Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu pristačius prekę ir prekę priėmusiam asmeniui pasirašius prekių priėmimo važtaraštyje laikoma, jog prekė yra perduota Pirkėjui.
7.10. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka. 
7.11. Pirkėjas pastebėjęs, jog prekės neatitinka užsakymo, įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pardavėju elektroniniu paštu  info@urmokaina.lt. Pardavėjas įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Pardavėjo ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės.

VIII.    Prekių grąžinimas ir garantija

8.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“, 2001 m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.
8.2. Prekių keitimas ir grąžinimas atliekamas per 14 dienų gavus iš Pirkėjo raštišką prašymą (elektroniniu paštu info@urmokaina.lt), kuriame turi būti nurodomas užsakymo numeris, grąžintinų arba keičiamų prekių sąrašas ir grąžinimo arba keitimo priežastis.
8.3. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar brokuota prekė, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes  pakeisti analogiškomis prekėmis arba, Pirkėjo pageidavimu, grąžinti už prekę (es) sumokėtus pinigus. Pardavėjas padengia pristatymo išlaidas.
8.4. Kokybiškos ir aprašymą atitinkančios prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų.  Prekės pristatymo išlaidas padengia pirkėjas.
8.5. Grąžinant prekes būtina laikytis šių taisyklių:
8.5.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje ir nepažeistoje pakuotėje;
8.5.2. Grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
8.5.3. Grąžinama prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (negali būti pažeistos etiketės, nuplėštos  apsauginės plėvelės ir kt.). 
8.5.4. Galima grąžinti tik nenaudotas prekes;
8.5.5. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
8.5.6. Grąžinant prekę būtina pateikti prekių įsigijimą patvirtinantį dokumentą; 
8.5.7. Prekių grąžinimo pardavėjui išlaidas padengia Pirkėjas; 
8.5.8. Prekę grąžinkite nurodytu adresu, kuris buvo ant pakuotės, kai gavote siuntinį;
8.5.9. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos;
8.5.10. Dovanų kuponai ar už juos įsigytos prekės nėra keičiamos į grynuosius pinigus.

8.6. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas privalo sumokėti tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą banko sąskaitą. Tais atvejais, kai Pardavėjas negali pakeisti prekės, nes neturi reikiamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma.
8.7. Jeigu Pirkėjas nesilaiko 8.5. punkte nurodytų grąžinimo taisyklių, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti už grąžinamą prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų. 
8.8. Pirkėjas negali grąžinti tokių vaikiškų prekių, kurių grąžinimo galimybės nenustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. 
8.9. Jeigu prekės aprašyme nenurodoma kitaip, prekei yra suteikiamas  14 (keturiolikos) dienų kokybės garantijos terminas. 
8.10. Kokybės garantijos sąlygos:

8.10.1.Sugedusią prekę į garantinio aptarnavimo centrą Pirkėjas turi pristatyti pats atsiųsti paštu, per kurjerį arba kitu Jam patogiu būdu.
8.10.2. Prekės pristatymo į garantinio aptarnavimo centrą išlaidas padengia Pirkėjas.
8.10.3. Prekė garantiniam aptarnavimui pristatoma švari, tvarkinga, pilnos komplektacijos, su pakuote.
8.10.4. (Taikoma LED girliandoms) Girlianda laikoma brokuota kai neveikia daugiau kaip 3% girliandos lempučių. 
8.10.5. Garantinio aptarnavimo laikotarpiu pardavėjas nesuteikia pakaitinės prekės.  
8.10.6. Pateikiant prekę garantiniam aptarnavimui būtina kartu pateikti prekės garantinį pasą (išsaugokite garantinį pasą!).
8.11. Garantija netaikoma:
8.11.1. natūraliai nusidėvinčioms prekėms ir/arba jų dalims (akumuliatoriams taikoma 3 mėnesių garantija);

8.11.2. jeigu prekė mechaniškai pažeista arba kitaip pirkėjo sugadinta;
8.11.3. jeigu prekė buvo naudota nesilaikant instrukcijų ir/arba ne pagal paskirtį;
8.11.4. jeigu prekė sugedo dėl drėgmės arba sąlyčio su skysčiu (nebent prekės aprašyme nurodyta, kad ji yra atspari vandeniui);
8.11.5. jeigu pažeistas gamintojo garantinis lipdukas ir/arba prekės serijinis numeris; 
8.11.6. jeigu gedimas įvyko dėl stichinės nelaimės (žaibo, potvynio) arba gaisro;
8.11.7. jeigu prekė neatitinka 1.3 punkte nurodytų reikalavimų; 
8.11.8. jeigu prekė pateikiama garantiniam aptarnavimui be prekės garantinio paso.

 

IX.    Atsakomybė

9.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
9.2. Už pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
9.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja., net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
9.4. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
9.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

X.    Informacijos siuntimas

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo „UrmoKaina.lt“ internetinės parduotuvės skyrelyje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

XI.   Internetinės parduotuvės UrmoKaina.lt dovanų kupono naudojimo taisyklės

11.1. www.UrmoKaina.lt dovanų kuponas (toliau –Dovanų kuponas) patvirtina išankstinį apmokėjimą ir suteikia teisę Dovanų kupono turėtojui šiose taisyklėse numatyta tvarka įsigyti prekių ar paslaugų. Dovanų kuponas turi būti pateikiamas prieš atsiskaitant už prekes ir (ar) paslaugas. 
11.2. Dovanų kuponą galima įsigyti www.UrmoKaina.lt parduotuvėje adresu Žemaitės g. 22, Vilnius bei Studentų g. 3A, Kaunas, taip pat ir internetu, adresu www.UrmoKaina.lt.
11.3. Dovanų kupono nominalai: 25€, 50€, 100€, 200 € ir 500 €.
11.4. Dovanų kuponu galima atsiskaityti už prekes ar paslaugas Žemaitės g. 22, Vilnius bei Studentų g. 3A, Kaunas www.UrmoKaina.lt esančiose parduotuvėse arba, perkant internetu, el. parduotuvėje www.UrmoKaina.lt 
11.5. Dovanų kuponas galioja 6 (šešis) mėnesius nuo jo įsigijimo dienos. 
11.6. Dovanų kupono galiojimo pradžios ir pabaigos data yra nurodyta ant Dovanų kupono.
11.7. Dovanų kuponas gali būti perduotas trečiajam asmeniui.
11.8. Dovanų kuponas negali būti keičiamas į pinigus.
11.9. Tuo atveju, kai Dovanų kuponu atsiskaitoma už prekes ar paslaugas, kurių kaina viršija Dovanų kupone nurodytą pinigų sumą, trūkstamą įsigyjamų prekių ar paslaugų kainos dalį galima primokėti grynaisiais pinigais arba, perkant internetu, grynais pinigais pristatymo metu bei bankinių mokėjimu. Jeigu prekių ar paslaugų kaina yra mažesnė už Dovanų kupone nurodytą pinigų sumą, grąža nėra atiduodama.
11.10. Dovanų kuponas atsiskaitymui už prekes ir paslaugas gali būti panaudotas tik vieną kartą. Pateikus Dovanų kuponą atsiskaityti už prekes ir paslaugas, Dovanų kuponas jo turėtojui negrąžinamas.
11.11. Tuo atveju, jei Dovanų kuponas yra sugadintas, suteptas, suplėšytas ar kitaip pažeistas ir dėl to nėra galimybės identifikuoti Dovanų kupono numerio, Dovanų kupone nurodytos pinigų sumos dydžio, unikalaus brūkšninio kodo, Dovanų kuponu atsiskaityti už prekes ir (ar) paslaugas nėra galima, toks Dovanų kuponas nėra keičiamas ir pinigai už jį nėra grąžinami.
11.12. Įsigyjant Dovanų kuponą PVM sąskaita-faktūra nėra išrašoma.
11.13. UAB „Urmo Grupė“ pasilieka teisę keisti šias Dovanų kupono naudojimo taisykles ir įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti interneto tinklalapyje www.UrmoKaina.lt 
11.14. Prieš naudodami Dovanų kuponą Dovanų kupono turėtojai raginami pasiteirauti dėl Dovanų kupono naudojimo tvarkos telefonu +370 5 233 5522. 
11.15. Daugiau informacijos, kaip įsigyti elektroninį Dovanų kuponą teiraukitės telefonu +370 5 233 5522 arba el. paštu info@UrmoKaina.lt

 

XII.     Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
12.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Pirkėjas – vartotojas prašymą ir (ar) skundą dėl Pardavėjo veiklos ir paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti Pardavėjui ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti adresu info@urmokaina.lt Nesutikdamas su Pardavėjo atsakymu, klientas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, interneto svetainė www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu https://ec.europa.eu/odr/. Teisminiai ginčai yra nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

INFORMACIJA APIE NUOTOLINĖS SUTARTIES AR NE PREKYBOS PATALPOSE SUDARYTOS SUTARTIES ATSISAKYMĄ 

Teisė atsisakyti sutarties 
Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų nenurodydamas jokios priežasties. Ši teisė nėra taikoma visoms prekėms. Negrąžinamų prekių kategorijoms priklauso ir elektroninės knygos, garso ir vaizdo kūriniai, fonogramos bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinės programos ir kitos panašaus pobūdžio prekės.

Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo dienos, kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna prekę, arba kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę – jei sudaroma sutartis, pagal kurią Pirkėjas vienu užsakymu užsako daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskirai, arba kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį – jei sudaroma sutartis, pagal kurią prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis. 

Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties Jūs turite pranešti UAB „Urmo grupė“, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 303317820, veikianti adresu Paribio g. 25B Vilnius LT-08102, internetinis adresas www.urmokaina.lt.lt, info@urmokaina.lt apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą (pvz., paštu, faksu ar elektroniniu laišku). Jūs taip pat galite elektroniniu būdu užpildyti ir pateikti pavyzdinę sutarties atsisakymo formą ar bet kokį kitą nedviprasmišką pareiškimą mūsų interneto svetainėje info@urmokaina.lt. Jei pasinaudojote šia galimybe, mes nedelsdami atsiųsime Jums patvariąja laikmena (pvz., elektroniniu paštu) patvirtinimą, kad esame gavę tokį sutarties atsisakymą
Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Jūs nusiųstumėte pranešimą apie tai, kad pasinaudojate savo teise atsisakyti šios sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui. 

Sutarties atsisakymo pasekmės 
Jei Jūs atsisakote šios sutarties, mes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, grąžinsime Jums iš Jūsų gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas Jums pasirinkus ne mūsų pasiūlytą pigiausią standartinio pristatymo būdą, o kitą pristatymo būdą). Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina tik vieną ar kelias, bet ne visas pristatytas prekes, prekių pristatymo išlaidos jam nėra grąžinamos, jei pristatymo suma nepriklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių. Tais atvejais, kai pristatymo suma priklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių, pirkėjui grąžinama ta pristatymo mokesčio dalis, kuria padidėjo pristatymo mokestis lyginant su ta, kurią Pirkėjas būtų turėjęs sumokėti neužsisakęs grąžinamos(ų) prekės(ių). Mes atliksime tokį grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu būdu; bet kuriuo atveju Jūs neturėsite mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių. 

Atsisakę sudarytos sutarties Jūs turite nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, išsiųsti prekes atgal arba perduoti jas UAB „Urmo grupė“, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 303317820, veikianti adresu Paribio g. 25B Vilnius, LT-08102. Terminas nepažeistas, jeigu Jūs prekes išsiuntėte prieš pasibaigiant 14 dienų terminui. Atsisakę sudarytos sutarties Jūs padengsite tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas.

Mes galime nekompensuoti mokėjimo tol, kol atgausime prekes arba Jūs pateiksite įrodymų, kad išsiuntėte prekes, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

Jei ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atveju prekės dėl savo pobūdžio paprastai negali būti grąžintos paštu ir buvo pristatytos į Pirkėjo namus sutarties sudarymo metu Mes pasiimsime prekes savo sąskaita.

Jūs atsakote tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KOKYBĖS GARANTIJOS SĄLYGOS JURIDINIAMS ASMENIMS (VERSLININKAMS)

DĖMESIO, juridiniams asmenims garantija suteikiama tik šioms prekių kategorijoms: svarstyklės, kirpimo mašinos, matavimo prietaisai. Garantijos terminas pateikiamas prekių aprašymuose.

            1.    Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams, originalūs produktai gali skirtis nuo vaizduojamų. Nurodytos nuotraukos negali būti panaudotos kaip pretenzijų pagrindas. Jei kyla abejonių dėl nurodyto produkto, kreipkitės į pardavimų vadybininką prieš įsigyjant prekę. Prekė laikoma kokybiška, jie ji atitinka Internetinėje parduotuvėje pateiktą pavyzdį, modelį ar aprašymą.

            2.    Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos. Norėdami išvengti nesusipratimų, siūlome atidžiai perskaityti prekės eksploatavimo instrukciją jei tokia yra. Garantija galioja tik tada, jei Pirkėjas Pardavėjui pateikia prekės įsigijimo kvitą, sąskaitą, kitą pirkimo – pardavimo dokumentą, ar kitą dokumentą, patvirtinanti prekės įsigijimą iš Pardavėjo.

            3.    Kokybiškos ir užsakymą atitinkančios prekės negali būti gražinamos ir nėra keičiamos. Teisė nenurodant priežasties per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties juridiniams asmenims (verslininkams) nėra taikoma. Nekokybiškos prekės visų pirma turi būti pateikiamos Pardavėjo garantinio aptarnavimo servisams ir tik nustačius, kad prekių negalima sutaisyti, jos yra keičiamos kitomis ir (ar) grąžinamos.

            4.    Prekių grąžinimo išlaidas padengia Pirkėjas. Pinigų už prekę grąžinimo atveju, nėra grąžinamos už prekės pristatymą sumokėtos sumos. Pinigai už prekę pirkėjui grąžinami tik po to, kai prekė faktiškai grąžinama Pardavėjui.